เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน "สาธิต Open House"

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 8.30 น. อ.ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน "สาธิต Open House" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ฯลฯ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผศ.สุชิน นิธิไชโย ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวรายงาน
 
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search