เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.30 น. ที่พระอุโบสถวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) พรรษา 44 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาไชยวัฒน์ ชยวฒฑฺโน พรรษา 40 เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยยอดกฐินในครั้งนี้ได้ จำนวน 1,087,565 บาท การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่ และวัฒนาถาวรสืบไป

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search