เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโลกกิจกรรม 2018

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานโลกกิจกรรม 2018 โดยมี นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบลายเสื้อเฟรชชี่ 2018 รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิชชากร แก้วเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายโฆษิต โอ่งตั๋ว คณะครุศาสตร์ และรับชมการแสดงจากชมรมนักศึกษาคริสเตียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ โดมกีฬามหาวิทยาลัย และ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว เมษกาญฎาร์ สมภักดี คณะครุศาสตร์ ได้รับตำแหน่งดาวปี 2018 นายภาคภูมิ ดีใจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับตำแหน่งเดือนปี 2018 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ ผ่านมา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search