เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61  น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ปานจิต โรจนวิชชากร 2. อ.ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม 3. อ.ดร.เกวลิน อัครเดชเรืองศิริ 4. นายธวัชชัย อุดมอารยะ 5. นางธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์ 6. นางสาวรัตติกานต์ สุชาติ 7. นายบำรุง บัวเจริญ และ 8. นายสมจิตร์ แก้วโกย หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ร่วมพิธีสงฆ์ รับชมการแสดง รับชม VTR รับประทานอาหารร่วมกัน และรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search