เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และ อ.ดร.น้ำฝน ใจดี ร่วมเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search