เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลวรรณ แก้วแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.79) และน.ส.ดวงพร หลงสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกรดเฉลี่ย 3.9) ซึ่งเป็นนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายสหธร พึ่งชาญชัยกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ ซึ่ง น.ส.กมลวรรณ ได้รับทุนการศึกษา ปีละ 36,000 บาท ผู้ให้ทุน คือ นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์ และ น.ส.ดวงพร ได้รับทุนการศึกษา ปีละ 30,000 บาท ผู้ให้ทุน คือ นายศิริชัย เผ่าบรรจง ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คน จะได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภายใต้เงื่อนไขประพฤติดีและเรียนดี

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search