เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search