เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี ระหว่างวันที่ 23-34 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริการ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search