เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เริ่มดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

เมื่อ 3 ก.ค. 61 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เริ่มดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ปรับพื้นที่สำหรับการสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม ขนาด 4x12 เมตร จำนวน 2 โรงเรือน แปลงปลูกผักกลางแจ้ง ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 20 แปลง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 4 ก.ค. และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 22 ก.ค. นี้ เพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหารายได้เสริมระหว่างเรียน

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search