เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรกานต์ พรหมเดเวช ที่ได้รับรางวัล "Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017"

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรกานต์ พรหมเดเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017" สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรางวัลที่มีคนไทยเพียง 4 คน ที่ได้รับรางวัลนี้

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search