เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสวนาการอ่านเชิงสร้างสรรค์

อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสวนาการอ่านเชิงสร้างสรรค์ พลังทางปัญญาสู่รากฐานทางวัฒนธรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และได้รับเกียรติจาก อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) ศิลปินแห่งชาติ และ อ.พรธาดา สุวัธนวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าของตำแหน่ง แฟนพันธุ์แท้ นวนิยายไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search