เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนัำเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนัำเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจมีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพเนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาดให้แสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

 

d

 

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search