เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่2/2562

วันที่ 15 พ.ค 62 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2/2562 เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานของคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search