เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 พ.ค 62 เวลา 13.30 น.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ แผนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, แผนพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม, รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search