เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อบรมเชิงปฏิบัติการ" การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์(GE-Online)"

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)" ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้น ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search