เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงค์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search