เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

สรรหาประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา เพื่อสรรหาประธานสาขาวิชา ด้วยวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search