เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมเตรียมงานCSDสัมพันธ์ครั้งที่19

วันที่ 13 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม และบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน “ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 19” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมตลับนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search