เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 พ.ค. 62 คณาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงเป้าหมายแนวคิดการจัดทำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search