เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วันที่ 23 เม.ย.62 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เรื่อง “น้ำนมข้าวยาคู น้ำพริกปลานิลสมุนไพรตรีผลา ท้องม้วน และน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร” ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับชุมชน 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search