เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 22 เม.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search