เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561


แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ


แบบฟอร์มกำหนดราคากลางตามกฏหมาย ปปช.


 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search