เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศผล สอบราคา / ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ในงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive e-Learning Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและการยอมรับในระดับสากล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมติดตั้ง ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถพร้อมระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดทดลองระบบรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวเบเกอรี่ จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบประจำอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระจายเสียงสัญญาณเครือข่ายหลักพร้อมติดตั้ง (Core Switch) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดปฏิบัติการระบบออโตเมชั่นพร้อมหุ่นยนต์ขนย้ายเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Mobile Robotics) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายอาคารและโลโก้มหาวิทยาลัย อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นศูนย์นิทรรศการศิลปะ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft campus Agreement) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องเรียน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 58 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐานของอาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มรร.บางคล้า ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มรร.บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มรร.บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน เรื่องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐KW โดยวิธีคัดเลือก


 

 

 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search