เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ราคากลาง

 

หัวข้อประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน ๓ คัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/2562 ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒


ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 1 งาน


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ในงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 39/2562 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive e-Learning Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและการยอมรับในระดับสากล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (SME) ชั้น ๒,๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562


ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


ประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562


ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุภาพันธ์ ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 21/2562 ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2562


ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถพร้อมระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดทดลองระบบรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒


04/01/2562 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


03/01/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวเบเกอรี่ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกวดราคาซื้อระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลักพร้อมติดตั้ง (Core Switch) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


26/11/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบประจำอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


30 ตุลาคม 2561ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ e-bidding


30 ตุลาคม 2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ e-bidding


ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดปฏิบัติการระบบออโตเมชั่นพร้อมหุ่นยนต์ขนย้ายเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Mobile Robotics) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายอาคารและโลโก้มหาวิทยาลัย อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นศูนย์นิทรรศการศิลปะ (ครั้งที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft campus Agreement) รายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑


ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นศูนย์นิทรรศการศิลปะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)


8 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องเรียน จำนวน 3 รายการ (e-bidding)


7 สิงหาคม 2561ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


9 พฤษภาคม 2561 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชุดภายนอกอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


3 พฤษภาคม 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ มรร.บางคล้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


3 พฤษภาคม 2561 ซื้อครุภัณฑ์ชุดไมล์ประชุมดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


27 เมษายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็ว 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง


27 เมษายน 2561 ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมเจ้าเสวย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


10 เมษายน 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 KW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(34/2561)


5 เมษายน 2561 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(33/2561)


 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search