rruoldชาวต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินงานร่วมในโครงการนี้มี  อังกฤษ  อเมริกา  เดนมาร์ก สวีเดน  นอรเวย์    นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  แคนาดา  อินเดีย  ซีลอน  และญี่ปุ่น  ประธานกรรมการดำเนินงานคนแรกขององค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา คือ Mr.Thomas  Wilson ในช่วงที่มีการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษานี้ โรงเรียนฝึกหัดครูได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับให้โรงเรียนต่างๆ  ใช้เป็นที่ประชุมนัดหมายกันและได้จัดที่พักให้กับเจ้าหน้าที่สตรีที่กระทรวงศึกษาธิการส่งมาช่วยงานอีกด้วย  การส่งเสริมงานวิชาการขององค์การฯ  คือ  การสาธิตวิธีสอนวิชาต่างๆ  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  มีการสาธิตวิธีสอนแบบหน่วย  การสอนวิทยาศาสตร์  การสอนภาษาอังกฤษ  และการแสดงอุปกรณ์การสอน  เป็นต้น    อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้ในขณะนั้น คือ อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตตานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการดำเนินงานขององค์การฯ ด้วย
     ปี  ๒๔๙๘  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร  คือ  ประกาศใช้หลักสูตร  ป.กศ.  แทนหลักสูตร  ป.ป.  และรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย  ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนจาก  “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” มาเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา”  ในปีเดียวกันนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ  (UNESCO)  ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการศึกษา  ๒  คน  มาร่วมปฏิบัติงานกับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา  ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้  ได้แก่  Dr.H.H.Ponny  จากเมือง  Adelaide  ประเทศออสเตรเลีย  และ  Mr.M.P.Jual  จากเมือง  Oslo  ประเทศสวีเดน  Dr.H.H.Ponny  เป็นนักการศึกษาคนสำคัญคนหนึ่งของออสเตรเลีย  การปฏิบัติงานของท่านผู้นี้ได้พัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านอาคารสถานที่  แนวการสอนแบบใหม่ๆ  และพัฒนาการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้มีระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     ส่วน  Mr.M.P.Jual  เป็นผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าที่จะวางแนวการฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูให้เหมาะสมหยิบยกปัญหาการฝึกสอนขึ้นมาพิจารณา แนะนำการวางแผนงานฝึกสอน  กำหนดหน้าที่ครูพี่เลี้ยง  ตลอดจนให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามหลังจากการฝึกสอนเสร็จแล้ว  เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนงานประจำวัน  นอกจากนั้นยังได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนักเรียนครูให้มากขึ้น  โดยมีเหตุผลว่านักเรียนครูย่อมจะออกไปเป็นครูตามที่โรงเรียนต่างๆ  ต้องการ
     การอบรมสั่งสอนนักเรียนฝึกหัดครูของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง  ส่วนด้านอาคารสถานที่ก็มีการปรับปรุงและขยายมากขึ้น  มีอาคารเรียน  หอพักสำหรับนักเรียน  โรงอาหาร  บ้านพักอาจารย์  เรือนรับแขก  และคุรุสัมมนาคาร  และจัดหาอุปกรณ์การสอนเพิ่มขึ้นอีกมาก
     ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ องค์กรปรับปรุงส่งเสริมการศึกษายังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราตลอดมา ทำให้มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น หอพักหญิงได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิม มีการปรับปรุงเครื่องใช้ในการกินอยู่ด้านการอนามัย และสวัสดิภาพของนักเรียน ด้านการเรียนการสอนมีการปรับปรุงให้นักเรียนมีกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
     ปี ๒๕๐๕ เริ่มมีโครงการฝึกหัดครูชนบท เป็นโครงการที่ต้องการให้นักเรียนครู มีประสบการณ์ในการสอนเด็กตามชนบทและช่วยปรับปรุงโรงเรียนที่ออกไปฝึกสอนด้วย ผลเป็นที่พอใจของโรงเรียนต่างๆมาก
     ส่วนสวัสดิการสำหรับครู อาจารย์มีการสร้างเรือนพักครูขึ้น ๑ หลังในบริเวณโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์ และให้ครู อาจารย์ ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนที่อยู่หอพัก
     ต่อมาเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๑๓  โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) ทั้งภาคปกติและภาคค่ำทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  วิทยาลัยจึงได้พิจารณาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๓  หลังในปี  ๒๕๑๕  วิทยาลัยก็ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น
     พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู  พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และให้มีภารกิจอื่นๆ คือ การค้นคว้าวิจัย ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครูประจำการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๐
     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) และให้วิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการศึกษา(ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์(ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเริ่มมีการเปิดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา”
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหนองกระเดือย หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือเลขที่  มท ๐๖๑๘/๑๑๙๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

1-1

2-2

3-1

4-1

5-1

0102030406

Wikipedia-logo-01
images youtube-icon twitter-icon
google-icon

 

 

7364380
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
230
1674
230
44923
76404
7364380

Your IP: 54.81.52.30