เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

วันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว พัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาต่อยอดสู่ปริญญาตรี การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคเอกชนสู่สถาบันการศึกษา รวมทั้งยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี รองรับ EEC ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดการอบรมระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ หลักสูตรการบริหารงานบัญชีด้วยโปแกรม Express หลักสูตรบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ หลักสูตร Advance Microsoft Excel และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดอบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และจังหวัดระยอง เปิดอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 6.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวฉะเชิงเทรา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข กองพลทหารราบที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ชมรม เดิน-วิ่งเมืองแปดริ้ว ชมรมพระเครื่องเมืองแปดริ้ว เซ็นทรัลกรู๊ป โดยมีนางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง อินทร์จันทร์ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ กล่าวที่มาของการร่วมจัดกิจกรรม ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ กล่าวรายงาน และ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ และรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เมื่อวันที่ 19 เมาายน 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษา รองอธิการบดี และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูปสู่นวัตกรรมใหม่ประจำท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการเติบโตของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมหารือและร่วมมือต่อไป

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search