เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้สอนศิลปะในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และได้รับเกียรติจาก ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำเครื่องมือเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร อภิปรายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของหน่วยงานต่างๆ ใน มรร.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) และ“วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ” รวมทั้งสถานประกอบการชั้นนำและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขยายผล “สัตหีบโมเดล” รุกขับเคลื่อนโครงการพัฒนานักศึกษาและกำลังแรงงานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกและบุคลากรในสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ปั้นนักศึกษาสายพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือในการต่อยอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเคมีชีวภาพ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรโลจิสติกส์ หลักสูตรดิจิตอล เป็นต้น ตอบรับความต้องการของสถานประกอบการในภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงทักษะและความรู้จากสถานประกอบการในความร่วมมือ และเปิดชั้นเรียนในสถานประกอบการจริงผ่านระบบสหกิจศึกษา และ Will (Work-integrated Learning) ซึ่งนักศึกษาจะฝังตัวเรียนรู้ในสถานประกอบการและได้รายได้ระหว่างเรียน พร้อมด้วยสวัสดิการ สุดท้ายก็สามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนัำเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการวิชาการสู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประกวดวาดภาพสำหรับนัำเรียน นักศึกษา (ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย) ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจมีเวทีแสดงออกด้านการวาดภาพเนื้อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพวาดให้แสดงนิทรรศการให้กับผู้สนใจได้ชื่นชมและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

 

d

 

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search