เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมคณะ เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 19 เมาายน 2561 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษา รองอธิการบดี และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูปสู่นวัตกรรมใหม่ประจำท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการเติบโตของเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมหารือและร่วมมือต่อไป

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search