เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรกานต์ พรหมเดเวช ที่ได้รับรางวัล "Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017"

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรกานต์ พรหมเดเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "Yunnan Friendship Award For Foreign Experts 2017" สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรางวัลที่มีคนไทยเพียง 4 คน ที่ได้รับรางวัลนี้

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search