เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผอ.สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผอ.สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม. เพื่อใช้เป็นแนวทางและขยายผลในการพัฒนาพื้นที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search