ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทราวดี แป้นแก้ว นายกองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ ได้รับเลือกให้เป็น “ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเเละรัตนโกสินทร์” และดำรงตำเเหน่งรองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ