เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงานกิจการนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์