วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี คุณทิพาพรรณ ไทยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประธานในการประชุม ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ