เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ