20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการที่ได้รับ ความก้าวหน้าหรือการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์