รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทลและไวน์ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านยานยนต์ ไฟฟ้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้จะมีการจัดการอบรมภาคทฤษฏี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ และเมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมพลังความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศในการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์สถานประกอบการครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพให้เพียงพอและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแนวทางหลัก คือ การมุ่งพัฒนาด้านการฝึกทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในสถานประกอบการให้กำลังแรงงาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนรู้ ทักษะความรู้ที่ขาดแคลนในสถานประกอบการการอบรมครั้งนี้เป็นระยะที่ 1 มีเป้าหมายสำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ว่างงานมาเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ขาดแคลนและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ หลักจากการอบรมแล้วสามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้และเป็นการสร้างความเข้าใจในสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจุดเด่นของโครงการนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ประสบการณ์และกรณีศึกษาจากโรงงานเป็นฐานและเชื่อมโยงกับทักษะการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ รวมทั้งการสร้างสถานการณ์จริงในโรงงานเพื่อออกแบบการเรียนรู้ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมุ่งมั่นและเห็นแนวทางอาชีพในอนาคตมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น….ส.ปชส.จ.ฉะเชิงเทรา