ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานสหกิจศึกษา) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>