รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและเครือข่ายเยาวชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก กับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายกมล น้าประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมาย สำนักอัยการภาค 2 ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป และวางระบบการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีขอบข่ายการดกเนินงาน คือ ให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท บริการงานด้านการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดีแก่ประชาชน เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คดีคุ้มครองผู้บริโภค เป็นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิคนพิการ เป็นศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบงาน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ข่าวสารและเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีประชาชนตลอดจนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์