รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและเทียบเท่ากอง ผู้ประสงค์จะประเมินเข้าสู่ตำแหน่งขอรับแบบประเมินได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>