ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ้ลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป<รายละเอียดเพิ่มเติม>