รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี และทีมงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.ต.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีวิชาการ และคณะทำงานจำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานระบบพัฒนาผลงานทางวิชาการและกระบวนการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนให้สามารถตอบสนองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์