รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ ปี 2561 ร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนและอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล จัดโดยกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม