รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีวิชาการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 ณ มศว. ประสานมิตร ต่อเนื่องจาก 16 ม.ค. 61 โดยมี รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา (ประเทศไทย) ผศ.ดร.จรรยา ดาสา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มศว. ประสานมิตร รวมทั้งผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้แทนคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และคณะทำงาน คณะวิทยฯ มศว.ประสานมิตร เข้าร่วมประชุม โดย มรภ.ราชนครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพในปี 2019