#14กุมภาพันธ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
แนะนำผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว หมายเลข1
นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.47
ภูมิลำเนา ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นโยบาย
1.แก้ไขปัญหาระบบรถรับ-ส่งมหาวิทยาลัย
2.จัดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
3.จัดดนตรีผ่อนคลายยามเย็นในวันพฤหัสช่วงเย็น
4.แก้ไขปัญหาการลงกิจกรรมล่าช้า
—————————————————————————
14 กุมภาพันธ์ 2561 วันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง
1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ มรร.เมือง
2.หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณตึก8ร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า
ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น.เป็นต้นไป