เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหาร ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา