31ม.ค.61 เวลา 7.30 น. อ.ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสาขาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สานสายใยร่วมใจสิงห์สารภี 60 ณ โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์