เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ชมรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี อ.ณัฐที ปิ่นทอง เป็นที่ปรึกษา จัดการแข่งขันอีสปอร์ตด้วยเกมอาร์โอวี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การแก้ไขปัญหาฯ และส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 24 ทีม (ทีมละ 5 คน) รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมชายชกรรจ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม The Primary และรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม ALCOHOL ผู้เล่นยอดเยี่ยม คือ นายบุลากร อภิอมตะสกุล สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (รายละเอียดดังแนบ) โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบมอบรางวัลเกียรติบัตร