เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มีเรื่องนำเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การชี้แจงเกี่ยวกับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆ ชี้แจงเรื่องการติดตั้งราวบันไดและเสาธงลอย การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน รายงานเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าบำรุงการศึกษาระดับปฐมวัย พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และพิจารณาขออนุญาตประกาศรับสมัครบุคลากรหรือหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งเดิม หลังจากนั้น เป็นประธานประชุมหารือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุม