เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประเด็นในการพบปะพูดคุย คือ การ Reprofiling หลักสูตรคณะวิทยฯ การเร่งพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบรับการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 2558 การประเมินหลักสูตรและเครื่องมือการประเมินหลักสูตร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป