วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุม ชัั้น ๕ อาคารราชนครินทร์